Griwephon (dawniej Antiphon) - hydrophob
AN2-750 EU

Zastosowanie:

griwephon, masa dźwiękochłonna to bezrozpuszczalnikowy materiał wygłuszający na bazie składników nieorganicznych z niewielkim dodatkiem składników organicznych o bardzo wysokiej skuteczności akustycznej i właściwościach izolacyjnych. masa wygłuszająca dźwięk griwephon jest niepalna do 5,6 mm grubości warstwy suchej zgodnie z DIN EN 13501-1 klasa A2. Materiał wygłuszający szybko wysycha do grubości ok. 6 mm, z bardzo dobrymi właściwościami adhezyjnymi na wielu różnych powierzchniach.

Certyfikaty:

Ogólna Aprobata Techniczna (General Technical Approval)
DIBT Świadectwo Z-56.4-1025
Ogniotrwałość wg. DIN EN 13501-1 classification report
Klasyfikacja ogniotrwałośći A2-s1, d0; MPA Stuttgart, Test certificate No. 903 7215 000-3

Własności fizyczne:

Kolor: beżowy, inne kolory na życzenie klienta
Lepkość: tiksotropowa
Gęstość pow. mokrej: ok. 1,5 g/cm3
Gęstość pow. suchej: ok. 1,3 g/cm3
Faza stała: % wagowo 80%
pH: ok. 7 do 8,5
Zużycie: ok. 1,2 – 1,4 kg na m2 na 1 mm warstwy suchej
Czas schnięcia: pokryty element nadaje się do transportu po 12 do 18 godzinach przy warstwie suchej o grubości 4 mm w znormalizowanych warunkach otoczenia 20/55. Przyspieszone suszenie do 50o jest możliwe.
Współczynnik strat: wg DIN EN ISO 6721 – 3 0,24 (patrz świadectwo badań)
Przewodność cieplna: ok. 0.2 W/mK

Zastosowanie:

griwecolor Antiphon, hydrophob stosuje się do pokrywania cienkościennych konstrukcji blaszanych dla zmniejszenia drgań w instalacjach i aparaturach, a także w konstrukcjach pojazdów, wagonów, statków i kontenerów. Ponadto produkt ten ma zastosowanie w instalacjach spalania, wyciągach, na elementach fasad, kanałach wentylacyjnych, instalacjach energetycznych itp. griwecolor Antiphon, hydrophob znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie poza podanymi powyżej właściwościami wymagana jest także wodoodporność.

Nanoszenie: Powłoka powinna być jednolita i należy zwrócić uwagę, czy nie powstały przerwy. Używać tylko wyczyszczonego sprzętu.

Powierzchnie:

blacha stalowa zagruntowana warstwą antykorozyjną, blacha stalowa ocynkowana, aluminium anodowane, blacha zwijana itp. Powierzchnie muszą być oczyszczone, wolne od oleju i tłuszczu, ewentualnie trzeba wykonać próbę przyczepności.

Grubość warstwy:

możliwe jest uzyskanie w jednej operacji 5 mm warstwy mokrej, co daje warstwę suchą o grubości 4 do 4,5 mm.

Sprzęt:

urządzenia bezpowietrzne o przełożeniu do 60:1, urządzenia z powietrzem rozpylającym do 12:1 (pompy tłokowe) i przenośniki ślimakowe z powietrzem rozpylającym o ciśnieniu na wejściu ca 3-4 bar. Możliwe także nanoszenie ręczne za pomocą rakla / szpachli

. Temperatura pracy:

zalecana powyżej 15oC

Czas schnięcia:

Możliwość transportu po 12 do 18 godzin z powłoką suchą o grubości 5 mm i standardowym klimacie 20°C/55°F. Możliwe przyspieszone schnięcie w temp. do 50°C

Czyszczenie:

wodą, jeśli zachodzi potrzeba dodać detergentów

Transport i składowanie:

W suchym i chłodnym miejscu, ale nie doprowadzić do przemarznięcia/zamarznięcia produktu! Chronić przed mrozem
Produkt może być przechowywany przez 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Produkt raz otwarty lub rozcieńczony należy szybko zużyć.

Usuwanie odpadów:

Całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do recyklingu. Pojemniki z stwardniałymi pozostałości są odpadami resztkowymi. Pojemniki z płynnymi pozostałościami są odpadami specjalnymi i należy je usuwać do specjalnego punktu zbiórki zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji można znaleźć w karcie charakterystyki.

Opakowania:

40 kg hoboki bezzwrotne, 250kg stalowe beczki

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

nie wymagane, gdyż produkt nie jest niebezpieczny. Postępować także zgodnie z informacjami w MSDS.

UWAGI
Nasze arkusze materiałowe i dokumentacja maja stanowić rzetelna informacje, ale nie s± zobowi±zaniem prawnym.